Er mwyn sicrhau bod y Penderfyniad yn addas at y diben, bydd y Bwrdd yn gwneud gwaith sy’n ymwneud â darpariaethau penodol yn y Penderfyniad.

Adolygiad o’r cymorth staffio i’r Aelodau

Bydd y Bwrdd yn adolygu tystiolaeth bresennol a thystiolaeth newydd sy’n ymwneud â’r lwfansau staffio a ddarperir i’r Aelodau er mwyn sicrhau bod y cymorth ariannol sydd ar gael yn cefnogi diben strategol y Cynulliad ac yn hwyluso gwaith ei Aelodau, yn ogystal â sicrhau bod y system cymorth ariannol i’r Aelodau yn gadarn, yn glir, yn dryloyw, yn gynaliadwy ac yn rhoi gwerth i’r trethdalwr.

Bydd yr adolygiad yn ystyried:

  • pa mor ddigonol yw lefel y cymorth a roddir i’r Aelodau;
  • pa mor hyblyg ac argymhellol yw’r system cymorth bresennol i’r Aelodau; a
  • pha mor addas yw telerau ac amodau presennol staff cymorth.

Er mwyn llywio gwaith y Bwrdd, mae wedi ymgymryd â nifer o gyfleoedd ymgysylltu ag Aelodau’r Cynulliad a staff cymorth i glywed y materion y maent yn eu hwynebu. Yn dilyn y trafodaethau hyn, cytunodd y Bwrdd i gyhoeddi ymgyngoriadau ar hyblygrwydd y lwfansau yn y Penderfyniad i’r Aelodau a’r Pleidiau Gwleidyddol. Mae’r Bwrdd wedi cytuno i weithredu’r cynigion ynghylch y darpariaethau i’r Aelodau a Pleidiau Gwleidyddol .

Roedd y trydydd ymgynghoriad a ddeilliodd o’r adolygiad yn canolbwyntio ar delerau ac amodau staff cymorth. Ar ôl ystyried yn ofalus yr ymatebion a ddaeth i law, cytunodd y Bwrdd i ddiwygio ei gynigion gwreiddiol. Nodir y manylion llawn am benderfyniadau’r Bwrdd yn nodiadau’r cyfarfod.

Y cymhellion i sefyll ar gyfer etholiad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a’r rhwystrau rhag gwneud hynny

Yn 2017, cyhoeddodd y Bwrdd dendr agored i unigolion a sefydliadau ymgymryd ag ymchwil ar ran y Bwrdd ar y cymhellion i sefyll ar gyfer etholiad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a’r rhwystrau rhag gwneud hynny sydd yng nghylch gwaith y Bwrdd. Dyfarnwyd y tendr i Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd. Mynychodd y Ganolfan gyfarfodydd y Bwrdd ar 12 Gorffennaf 2017, 25 Ionawr 2018 a 24 Mai 2018 i drafod yr adolygiad a’i ganfyddiadau. Cafodd yr adroddiad ‘Dadansoddi Amrywiaeth: Rhwystrau a chymhellion i sefyll yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru’, a’r adroddiad cryno ategol, eu cyhoeddi ar 5 Gorffennaf 2018. Mae’r Bwrdd wedi cytuno i drafod y materion a godwyd yn yr adroddiad yn ystod gweddill cyfnod ei wasanaeth.

Effeithiolrwydd y Penderfyniad

Yn 2017, cyhoeddodd y Bwrdd arolwg i ofyn i Aelodau’r Cynulliad a staff cymorth Aelodau’r Cynulliad roi eu barn am effeithiolrwydd y Penderfyniad. Caiff y canlyniadau eu defnyddio i lywio gwaith ar y Penderfyniad yn y dyfodol. Caiff crynodeb o’r canlyniadau ei gyhoeddi maes o law. Cyhoeddwyd crynodeb o’r canlyniadau yn adroddiad blynyddol y Bwrdd 2017-18.