Mae’r Bwrdd Taliadau wedi cyhoeddi ei adroddiad ar yr Adolygiad o’r Cymorth Staffio.

Un o ddyletswyddau’r Bwrdd yw sicrhau bod yr Aelodau’n parhau i gael lefel o gymorth sy’n eu galluogi i ymgymryd â’u gwaith yn effeithiol, ac mae sicrhau y gall yr Aelodau gadw staff yn rhan greiddiol o hynny. Mae’r Bwrdd hefyd angen sicrhau bod y cymorth a roddir i’r Aelodau yn dryloyw ac yn cynnig gwerth am arian i drethdalwyr Cymru.

Mae’r adroddiad hwn yn dod i gasgliadau ynghylch yr adolygiad a gynhaliodd y Bwrdd o’r cymorth staffio sydd ar gael i’r Aelodau. Mae rhai o’r newidiadau a amlinellir yn y ddogfen hon eisoes wedi dod i rym, a bydd rhai newidiadau eraill yn cymryd hwy cyn gweld eu heffaith.

Mae’r Bwrdd yn ddiolchgar i bawb a gymerodd ran yn yr adolygiad ac a ymatebodd i’r ymgynghoriadau a gynhaliwyd.

Categories: Adroddiadau