Mae’r Bwrdd wedi adolygu tystiolaeth bresennol a thystiolaeth newydd sy’n ymwneud â’r lwfansau staffio a ddarperir i’r Aelodau er mwyn sicrhau bod y cymorth ariannol sydd ar gael yn cefnogi diben strategol y Cynulliad ac yn hwyluso gwaith ei Aelodau, yn ogystal â sicrhau bod y system cymorth ariannol i’r Aelodau yn gadarn, yn glir, yn dryloyw, yn gynaliadwy ac yn rhoi gwerth i’r trethdalwr.

Ystyriodd yr adolygiad:

  • pa mor ddigonol yw lefel y cymorth a roddir i’r Aelodau;
  • pa mor hyblyg ac argymhellol yw’r system cymorth bresennol i’r Aelodau; a
  • pha mor addas yw telerau ac amodau presennol staff cymorth.

Er mwyn llywio gwaith y Bwrdd, ymgymerodd â nifer o gyfleoedd ymgysylltu ag Aelodau’r Cynulliad a staff cymorth i glywed y materion y maent yn eu hwynebu. Yn dilyn y trafodaethau hyn, cytunodd y Bwrdd i gyhoeddi ymgynghoriadau ar hyblygrwydd y lwfansau yn y Penderfyniad i’r Aelodau a’r Pleidiau Gwleidyddol. Mae’r Bwrdd wedi cytuno i weithredu’r cynigion ynghylch y darpariaethau i’r Aelodau a Pleidiau Gwleidyddol .

Roedd y trydydd ymgynghoriad a ddeilliodd o’r adolygiad yn canolbwyntio ar delerau ac amodau staff cymorth. Ar ôl ystyried yn ofalus yr ymatebion a ddaeth i law, cytunodd y Bwrdd i ddiwygio ei gynigion gwreiddiol. Nodir y manylion llawn am benderfyniadau’r Bwrdd yn nodiadau’r cyfarfod.

Cyhoeddodd y Bwrdd ei adroddiad terfynol ar yr adolygiad o gymorth staffio ym mis Gorffennaf 2019.