Mae aelodau’r Bwrdd yn cael eu penodi gan Comisiwn y Senedd ac yn aros yn y swydd am gyfnod penodol o bum mlynedd. Nodir isod aelodaeth bresennol y Bwrdd.

Dr Elizabeth Haywood (Cadeirydd)

Mae Elizabeth ar hyn o bryd yn aelod o Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru, Grŵp Hendre a’r elusen Leonard Cheshire. Mae’n cadeirio Pwyllgor Rheoli Perygl Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru, ac mae’n aelod o Bwyllgor Archwilio a Risg a Phwyllgor Taliadau Leonard Cheshire. Cyn hynny, roedd hi’n aelod o Fwrdd Scottish Power Energy Networks ac yn aelod annibynnol o Fwrdd Taliadau Swyddfa Archwilio Cymru, a hi oedd Cadeirydd cyntaf WCVA Services Ltd. Mae hi hefyd wedi cadeirio Tasglu Gweinidogol Llywodraeth Cymru ar gyfer Dinas-ranbarthau.
Treuliodd ei gyrfa gynnar yn Senedd Ewrop ac Awdurdod Datblygu Cymru, cyn iddi gael ei phenodi’n Gyfarwyddwr CBI Cymru, yna’n Gyfarwyddwr Cyfathrebu Cymdeithas y Cwmnïau Trenau ac yna fe redodd gwmni chwilio am uwch-swyddogion yng Nghaerdydd a Llundain.

Mae ganddi radd o Brifysgol Caerdydd, PhD a doethuriaeth er anrhydedd gan Abertawe, a hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Cymraes y Flwyddyn, ac mae’n Gymrawd Mygedol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
Cafodd Elizabeth ei phenodi’n Gadeirydd Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd ym mis Mehefin 2020.

Ronnie Alexander

Mae Ronnie yn gyn-Brif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd i Lywodraeth Cymru. Mae’n Eiriolwr Defnyddwyr i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ac mae’n aelod o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru. Yn ogystal, mae Ronnie yn Gyfarwyddwr Anweithredol i Estyn, ef yw Cadeirydd Annibynnol y Pwyllgor Safonau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ac mae’n aelod o’r Pwyllgorau Safonau ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Chyngor Bro Morgannwg. Mae hefyd yn cadeirio’r Panel Taliadau Annibynnol ar Lwfansau Aelodau ar gyfer Cyngor Caerfaddon a Gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf ac mae’n Aelod Panel dros Gyngor Dinas Bryste.
Roedd gan Ronnie yrfa yn y gwasanaeth sifil am dros 20 mlynedd, ac roedd newid hinsawdd a chynaliadwyedd yn ddiddordebau penodol ganddo. Cyn hynny bu’n gweithio i nifer o awdurdodau lleol yng Ngogledd Iwerddon a Lloegr mewn meysydd fel gorfodi a gwasanaethau cymorth strategol. Mae ganddo hanes sylweddol o ymgysylltu â’r cyhoedd, gweithwyr proffesiynol a gwleidyddion ar bob lefel i ddylanwadu ar bolisi.
Cadarnhaodd Comisiwn y Cynulliad benodiad Ronnie i’r Bwrdd ym mis Mehefin 2017. Cymerodd ei le ar y Bwrdd ym mis Gorffennaf 2017.

Michael Redhouse

Ar hyn o bryd, Michael Redhouse yw Pennaeth EMES Consulting, sef cwmni a sefydlwyd ganddo yn 2002 i helpu llawer o sefydliadau mawr gyda materion taliadau a buddion. Graddiodd Michael mewn mathemateg o’r Brifysgol Agored, ac mae ei yrfa wedi cynnwys cyfnodau fel Partner yn Ernst and Young a Chyfarwyddwr Polisi Cyflogaeth yn Diageo. Mae Michael wedi bod yn Ymddiriedolwr i Ymddiriedolaeth APEX, sy’n cefnogi troseddwyr sy’n dychwelyd i’r gwaith, ac mae wedi bod yn Gadeirydd Ymddiriedolwyr i Hosbis St Luke yn Harrow.
Mae Michael yn Aelod o’r Corff Adolygu Athrawon Ysgol (STRB), sy’n edrych ar gyflogau, dyletswyddau proffesiynol ac amser gweithio athrawon ysgol yng Nghymru a Lloegr, ac sy’n atebol i’r Ysgrifennydd Gwladol.
Mae Michael wedi bod yn aelod o’r Bwrdd Taliadau Annibynnol er 2015.

Jane Roberts

Mae Jane yn Gymrawd Ymchwil mewn Arweinyddiaeth Gyhoeddus yn Ysgol Fusnes y Brifysgol Agored.
Rhwng 2000 a 2005, Jane oedd Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Camden yn Llundain, ac ers hynny mae wedi gwasanaethu mewn nifer o rolau anweithredol gan gynnwys Cadeirydd Comisiwn Cynghorwyr yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol, Cadeirydd Parenting UK, aelod o fwrdd Ofsted, Cadeirydd Rhwydwaith Llywodraeth Leol Newydd ac, ar hyn o bryd, Cadeirydd yr elusen Living Streets. Mae hi hefyd yn aelod o Grŵp Cynghori Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru. Urddwyd Jane yn DBE yn 2004. Yn broffesiynol, mae hi’n feddyg ac mae’n Seiciatrydd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc Er Anrhydedd â phrofiad o uwch-reoli ym maes gofal iechyd yn y GIG.
Mae Jane wedi cyhoeddi nifer o erthyglau academaidd am bediatreg, seiciatreg a gwleidyddiaeth. Golygodd ‘The Politics of Attachment’ (1996) ar y cyd â Sebastian Kraemer, a hi yw awdur ‘Losing Political Office’ (2017).
Mae Jane wedi bod yn aelod o’r Bwrdd Taliadau Annibynnol er 2015.

Hugh Widdis

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol Llywodraeth Gogledd Iwerddon yw Hugh, ac ef yw’r Cyfreithiwr Adran ar gyfer Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon. Mae ganddo 20 mlynedd o brofiad o weithio mewn gwasanaethau cyfreithiol seneddol a llywodraeth. Cyn ymuno â Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon, Hugh oedd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu ar gyfer Cynulliad Gogledd Iwerddon.
Cyn hynny, gweithiai ym maes ymchwil, fel bargyfreithiwr mewn practis preifat ac fel cyfreithiwr mewnol i gwmni blaenllaw ym maes gwasanaethau ariannol. Mae hefyd wedi gweithio yn swyddfa gyfreithiol Senedd yr Alban, ac ar gyfraith gwahaniaethu yn Swyddfa’r Prif Weinidog a’r dirprwy Brif Weinidog. Roedd yn aelod o Bwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn Cynulliad Cymru (ACARAC) rhwng 2012 a 2019. Mae Hugh yn fargyfreithiwr ac yn aelod o Far Iwerddon a Bar Gogledd Iwerddon.
Cafodd Hugh ei benodi i’r Bwrdd Taliadau Annibynnol ym mis Mehefin 2020.