Mae aelodau’r Bwrdd yn cael eu penodi gan Comisiwn y Senedd ac yn aros yn y swydd am gyfnod penodol o bum mlynedd. Nodir isod aelodaeth bresennol y Bwrdd.

Y Fonesig Dawn Primarolo (Cadeirydd)

Mae’r Fonesig Dawn Primarolo, DBE, yn wleidydd Plaid Lafur Prydain a oedd yn Aelod Seneddol dros Dde Bryste rhwng 1987 a 2015, pan roddodd y gorau i’w sedd. Bu’n Weinidog Gwladol dros Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd yn yr Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd rhwng mis Mehefin 2009 a mis Mai 2010, ac yn Ddirprwy Lefarydd Tŷ’r Cyffredin ers 2010. Cafodd ei phenodi’n Fonesig Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (DBE) am ei gwasanaeth gwleidyddol.

Ganed Dawn yn Llundain a chafodd ei magu yn Crawley, Gorllewin Sussex. Dychwelodd i Lundain ym 1973 i weithio, ac ymunodd â’r Blaid Lafur yn ystod ei chyfnod yn gweithio fel ysgrifennydd cyfreithiol mewn Canolfan Gyfreithiol yn nwyrain Llundain.

Symudodd i Fryste ym 1974 a ganed ei mab, Luke, ym 1978. Astudiodd ar gyfer gradd BA (Anrhydedd) mewn gwyddorau cymdeithasol ym Mholytechnig Bryste fel myfyriwr aeddfed a rhiant sengl, ac yn dilyn hynny cyflawnodd waith ymchwil PhD ym maes menywod a thai.

Cafodd Dawn ei hethol am y tro cyntaf i Senedd y DU yn etholiad cyffredinol 1987 a bu’n gwasanaethu yn y swyddi canlynol:

1992–1994: Llefarydd yr Wrthblaid ar gyfer Iechyd

1994–1997: Llefarydd yr Wrthblaid ar gyfer y Trysorlys

1997–1999: Ysgrifennydd Ariannol i’r Trysorlys

1999–2007: Tâl-feistr Cyffredinol

2007–2009: Y Gweinidog Gwladol dros Iechyd y Cyhoedd

2009–2010: Y Gweinidog Gwladol dros Blant a Phobl Ifanc

Urddwyd Dawn yn Arglwyddes am Oes yn y Deyrnas Unedig ym mis Awst 2015.

Ronnie Alexander (Gorffennaf 2017 ymlaen)

Roedd Ronnie Alexander yn Brif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn Llywodraeth Cymru tan 2013, pan adawodd i fynd ar drywydd amrywiaeth o ddiddordebau eraill. Mae’n cael ei gyflogi ar hyn o bryd gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr fel Eiriolwr Defnyddwyr, a chan yr Asiantaeth Safonau Bwyd fel aelod o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru sy’n benodiad gan y Gweinidog.

Yn ogystal, mae wedi cael ei benodi’n Gadeirydd Annibynnol Pwyllgor Safonau Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ac mae’n aelod o Fwrdd Gofal Hafod sy’n rhan o Gymdeithas Tai Hendre. Mae Gofal Hafod yn darparu gwasanaethau gofal a chymorth i fwy na 1000 o bobl yng Nghymru.

Roedd gyrfa Ronnie yn y gwasanaeth sifil yn rhychwantu dros 20 mlynedd, ac roedd newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd yn ddiddordebau penodol ganddo. Cyn hynny bu’n gweithio i nifer o awdurdodau lleol yn Lloegr a Gogledd Iwerddon mewn meysydd fel gwasanaethau cymorth strategol a gorfodi. Mae ganddo hanes sylweddol o ymgysylltu â’r cyhoedd, gweithwyr proffesiynol a gwleidyddion ar bob lefel i ddylanwadu ar bolisi.

Cadarnhaodd Comisiwn y Cynulliad benodiad Ronnie i’r Bwrdd ym mis Mehefin 2017. Cymerodd ei le ar y Bwrdd ym mis Gorffennaf 2017.

Trevor Reaney

Penodwyd Trevor Reaney yn Glerc a Phrif Weithredwr Cynulliad Gogledd Iwerddon ym mis Awst 2008 tan iddo ymddeol ym mis Mehefin 2016. Dechreuodd Trevor ei yrfa yn y diwydiant lletygarwch, ac mae wedi dal nifer o swyddi rheoli yn y sector preifat a chyhoeddus. Cyn ymuno â’r Cynulliad, bu Trevor yn gweithio fel Prif Weithredwr Bwrdd Plismona Gogledd Iwerddon o fis Ionawr 2004. Cyn hynny, roedd yn Brif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Craigavon, rhwng 1996 a 2003.

Mae Trevor yn aelod neu’n dal swydd gyda nifer o sefydliadau:

  • Cymrawd yn y Sefydliad Rheoli
  • Ymddiriedolwr a Dirprwy Gadeirydd Buttle UK (elusen plant)
  • Ymddiriedolwr Tree Aid (elusen ddatblygu ryngwladol).

Michael Redhouse

Ar hyn o bryd, Michael Redhouse yw Pennaeth EMES Consulting, sef cwmni a sefydlodd yn 2002 sy’n helpu llawer o sefydliadau mawr gyda materion taliadau a buddion. Graddiodd Michael mewn mathemateg o’r Brifysgol Agored, ac mae ei yrfa wedi cynnwys cyfnodau fel Partner yn Ernst and Young a Chyfarwyddwr Polisi Cyflogaeth yn Diageo. Ar hyn o bryd, mae Michael yn gwasanaethu fel Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth APEX, sy’n cefnogi troseddwyr sy’n dychwelyd i’r gwaith, ac mae’n Gadeirydd Ymddiriedolwyr Hosbis St Luke yn Harrow.

Mae Michael yn Aelod o’r Corff Adolygu Athrawon Ysgol (STRB), sy’n edrych ar gyflogau, dyletswyddau proffesiynol ac amser gweithio athrawon ysgol yng Nghymru a Lloegr, ac sy’n atebol i’r Ysgrifennydd Gwladol.

Y Fonesig Jane Roberts

Mae gan y Fonesig Jane Roberts gefndir eang ym maes llywodraeth leol ac iechyd. Roedd Jane yn Arweinydd Cyngor Camden rhwng 2000 a 2005, gan wasanaethu fel cynghorydd am 16 mlynedd. Bu’n cadeirio Comisiwn y Cynghorwyr ar gyfer yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol rhwng 2007 a 2009, ac ar hyn o bryd mae’n gadeirydd y felin drafod, y Rhwydwaith Llywodraeth Leol newydd.

Mae Jane bellach yn Gymrawd Ymchwil mewn Arweinyddiaeth Gyhoeddus yn Ysgol Fusnes y Brifysgol Agored. Yn broffesiynol, mae Jane yn feddyg a than fis Mehefin 2016, bu’n gweithio fel ymgynghorydd ysbyty ym maes Seiciatreg Plant a’r Glasoed. Roedd yn Gyfarwyddwr Meddygol ac yna’n Gyfarwyddwr Ansawdd a Pherfformiad yn Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol Islington.

Mae gan Jane ystod eang o brofiad anweithredol yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, yn bennaf yn ymwneud ag iechyd, addysg, polisi cyhoeddus a moeseg. Roedd yn un o Gyfarwyddwyr Anweithredol Ofsted rhwng 2006 a 2011 ac yn Gadeirydd Parenting UK rhwng 2006 a 2012. Mae‘n aelod o gorff llywodraethu Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru.

Mae Jane wedi ysgrifennu nifer o bapurau academaidd a adolygwyd gan gymheiriaid ym maes pediatreg a seiciatreg, a hefyd mae wedi cyd-olygu’r llyfr “The Politics of Attachment” (1996) a hi hefyd yw awdur “Losing Political Office” (2017).

Aelodau blaenorol y Bwrdd

Roger Williams CBE (Medi 2015 – Mai 2016)

Mae gan Roger Williams CBE gyfoeth o brofiad ym maes gwasanaeth cyhoeddus ac mae wedi bod yn lladmerydd dros bobl ac achosion lleol ers dros dri degawd.

Ganed Roger Williams yng Nghrucywel, ac mae’n dal i fyw yn y ffermdy o’r unfed ganrif ar bymtheg ger Aberhonddu lle cafodd ei fagu. Ym 1969, ar ôl graddio mewn Gwyddorau Naturiol yng Ngholeg Selwyn, Caergrawnt, dechreuodd Roger ei yrfa fel ffermwr da byw ar fferm y teulu – gyrfa a barhaodd nes iddo gael ei ethol yn 2001.

Yng nghanol y 1980au, cafodd ei ethol yn Gadeirydd cangen Brycheiniog a Sir Faesyfed o Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr. Daeth yn Gadeirydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ym 1990 ac yn aelod o Fwrdd Datblygu Cymru Wledig rhwng 1991 a 1999. Ym 1981, daeth yn gynghorydd Sir, yn gyntaf i’r SDP ac yna i’r Democratiaid Rhyddfrydol. Ar ôl ugain mlynedd o wasanaeth ar Gyngor Sir Powys, etholwyd Roger yn AS dros Frycheiniog a Sir Faesyfed yn 2001 tan fis Mawrth 2015.

Yn ystod ei gyfnod yn y Senedd, bu’n gwasanaethu mewn swyddi amrywiol gan gynnwys Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid ar Gymru, Llefarydd Materion Gwledig yr Wrthblaid a Dirprwy Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Ym mis Mai 2016, ymddiswyddodd Roger Williams o’i rôl ar y Bwrdd i ddilyn diddordebau gwleidyddol.