Y Bwrdd Taliadau presennol yw’r ail Fwrdd sydd wedi’i benodi i bennu taliadau a lwfansau Aelodau’r Cynulliad a’u staff.  Mae manylion bywgraffiadol aelodau’r Bwrdd ar ddiwedd ei dymor yn y swydd wedi’u nodi isod.

Bwrdd Taliadau 2010 – 2015

Sandy Blair CBE DL (Cadeirydd Medi 2013 – Medi 2015, aelod o’r Bwrdd Medi 2010 – Medi 2013)

Mae Sandy yn gyn-gyfarwyddwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (ymddeolodd yn 2004). Bu’n brif weithredwr awdurdod lleol am 16 mlynedd cyn ei benodi i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac ef oedd Llywydd Cymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch-reolwyr Awdurdodau Lleol Cymru (SOLACE) rhwng 1999 a 2000. Mae wedi cael ei gyflogi mewn nifer o swyddi cyhoeddus, gan gynnwys bod yn gyfarwyddwr anweithredol yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Mae’n gadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Mynwy, yn Ymddiriedolwr Sefydliad Bevan a Growing Space, yn Is-lywydd Clwb Busnes Caerdydd ac mae ganddo nifer o rolau ar Gorff Llywodraethu a Chorff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru. Mae wedi bod yn aelod o Bwyllgorau Taliadau UWIC a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Mary Carter

Ymddeolodd Mary o fod yn bartner gyda KPMG ym mis Medi 2008. Mae’n gyn-aelod o Gorff Adolygu Cyflogau’r Lluoedd Arfog, sy’n gwneud argymhellion i’r Prif Weinidog a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn ar gyflog, lwfansau digolledu a thaliadau’r fyddin ac mae’n Ymgynghorydd Lleyg ar gyfer Bwrdd Rheoli Strategol MAPPA (Cytundebau Aml-asiantaeth i Ddiogelu’r Cyhoedd) yng Ngwlad yr Haf. Mae’n gyfreithwraig sydd wedi arbenigo ers dros 25 mlynedd yn cynghori cwmnïau yn y DU a thu hwnt ynghylch cyflogau a chymhellion ariannol ar gyfer cyfarwyddwyr/uwch-reolwyr a materion rheoli a threthu cysylltiedig.

Stuart Castledine

Cyfrifydd siartredig sydd wedi dal nifer o swyddi ariannol a rheoli cyffredinol yn y sector yswiriant a bancio cyn dod yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Ariannol cyntaf Tesco. Yn ddiweddarach, mae Stuart wedi ymgymryd ag amrywiaeth o ddyletswyddau heriol yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat, gan helpu i sefydlu cyd-fentrau a chynghreiriau sylweddol yn ogystal â bod yn llwyddiannus fel cyfarwyddwr wrth wrthdroi sefydliadau sy’n methu. Bu Stuart yn gyfarwyddwr anweithredol ac yn gadeirydd Pwyllgor Archwilio Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru rhwng 2010 a 2014.

Yr Athro Monojit Chatterji

Mae’n academydd a chanddo brofiad sylweddol o bolisi cyhoeddus, ac mae wedi cyhoeddi gwaith ymchwil mewn sawl maes, gan gynnwys y ffactorau sy’n pennu cyflogau yn y sector cyhoeddus.  Yn ei rôl gyhoeddus arall, mae’n aelod o Bwyllgor Llefarydd Tŷ’r Cyffredin ar gyfer yr Awdurdod Safonau Seneddol Annibynnol. Mae’n Gymrawd ac yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Economeg yng Ngholeg Sidney Sussex, Caergrawnt, yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Economeg yn Neuadd y Drindod, Caergrawnt, ac yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol Dundee.

Mae’r Athro Chatterji yn gyn-gadeirydd Cydgyngor Cenedlaethol Gwasanaethau Tân ac Argyfwng y DU (corff negodi cyflogau) ac mae wedi bod yn aelod o’r Corff Adolygu Athrawon Ysgol, sy’n gwneud argymhellion i’r Prif Weinidog a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg a Sgiliau ynghylch cyflogau, amodau, a threfniadau llywodraethu ar gyfer athrawon a phenaethiaid ysgol yng Nghymru a Lloegr. Mae’n gyn-aelod o Grŵp Economegwyr, Swyddfa Economeg y Gweithlu, sy’n trafod materion trawsbynciol o ran cyflogau yn y sector cyhoeddus.

Yr Athro Laura McAllister (Aelod o’r Bwrdd Gorffennaf 2014 – Medi 2015)

Mae Laura McAllister yn Athro Llywodraethu yn Ysgol Reoli Prifysgol Lerpwl ac mae’n arbenigwr ar ddatganoli. Roedd Laura yn aelod o Gomisiwn Richard ar Bwerau a Threfniadau Etholiadol ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2001-04), a rhoddodd gyngor ymchwil i’r Panel Annibynnol ar Gyflogau a Chymorth i Aelodau’r Cynulliad yn 2008-09. Laura oedd cadeirydd y Grŵp Arbenigwyr ar Amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol (2013-2014).

Mae’n gyn-chwaraewr rhyngwladol ac yn gyn-gapten tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru sydd wedi ennill 24 o gapiau, ac mae Laura yn Gadeirydd Chwaraeon Cymru (Cyngor Chwaraeon Cymru gynt). Mae’n Aelod o Fwrdd UK Sport, sef asiantaeth y Llywodraeth ar gyfer chwaraeon Olympaidd a Pharalympaidd, ac yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru. Mae’n Ymddiriedolwr y Sefydliad Materion Cymreig, yn ogystal â bod yn aelod o Bwyllgor Cynghori Cymru y Cyngor Prydeinig.

Y Gwir Anrhydeddus Syr George Reid
(Cadeirydd Medi 2010 – Medi 2013 pan ymddiswyddodd o’r Bwrdd)

Gwleidydd, newyddiadurwr ac academydd o’r Alban. Cafodd ei urddo’n farchog yn 2012. Mae’n Gyfrin Gynghorydd, yn gyn-Aelod Seneddol, yn gyn-Aelod o Senedd yr Alban, ac yn gyn-Lywydd Senedd yr Alban a Chadeirydd ei Chorff Corfforaethol.  Ef yw Arglwydd Raglaw Clackmannanshire.  Bu’n gweithio am 15 mlynedd mewn rhyfeloedd a thrychinebau fel cyfarwyddwr y Groes Goch Ryngwladol/y Cilgant Coch.  Yn ystod ei gyfnod fel Cadeirydd, roedd ei benodiadau’n cynnwys: Comisiynydd Etholiadol y DU ac Athro gwadd ym Mhrifysgol Glasgow a Phrifysgol Stirling.   Arweiniodd adolygiadau strategol o lywodraethiant yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon ac Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Alban.