Y Bwrdd Taliadau presennol yw’r trydydd Bwrdd a benodir i bennu tâl a lwfansau Aelodau’r Cynulliad a’u staff.  Mae manylion bywgraffiadol aelodau’r Bwrdd ar ddiwedd ei dymor yn y swydd wedi’u nodi isod.

Bwrdd Taliadau 2015 – 2020

Y Fonesig Dawn Primarolo (Cadeirydd)

Mae’r Fonesig Dawn Primarolo, DBE, yn wleidydd Plaid Lafur Prydain a oedd yn Aelod Seneddol dros Dde Bryste rhwng 1987 a 2015, pan roddodd y gorau i’w sedd. Bu’n Weinidog Gwladol dros Blant, Pobl Ifanc a Theuluoedd yn yr Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd rhwng mis Mehefin 2009 a mis Mai 2010, ac yn Ddirprwy Lefarydd Tŷ’r Cyffredin ers 2010. Cafodd ei phenodi’n Fonesig Gadlywydd Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig (DBE) am ei gwasanaeth gwleidyddol.
Ganed Dawn yn Llundain a chafodd ei magu yn Crawley, Gorllewin Sussex. Dychwelodd i Lundain ym 1973 i weithio, ac ymunodd â’r Blaid Lafur yn ystod ei chyfnod yn gweithio fel ysgrifennydd cyfreithiol mewn Canolfan Gyfreithiol yn nwyrain Llundain.

Symudodd i Fryste ym 1974 a ganed ei mab, Luke, ym 1978. Astudiodd ar gyfer gradd BA (Anrhydedd) mewn gwyddorau cymdeithasol ym Mholytechnig Bryste fel myfyriwr aeddfed a rhiant sengl, ac yn dilyn hynny cyflawnodd waith ymchwil PhD ym maes menywod a thai.
Cafodd Dawn ei hethol am y tro cyntaf i Senedd y DU yn etholiad cyffredinol 1987 a bu’n gwasanaethu yn y swyddi canlynol:
1992–1994: Llefarydd yr Wrthblaid ar gyfer Iechyd
1994–1997: Llefarydd yr Wrthblaid ar gyfer y Trysorlys
1997–1999: Ysgrifennydd Ariannol i’r Trysorlys
1999–2007: Tâl-feistr Cyffredinol
2007–2009: Y Gweinidog Gwladol dros Iechyd y Cyhoedd
2009–2010: Y Gweinidog Gwladol dros Blant a Phobl Ifanc
Urddwyd Dawn yn Arglwyddes am Oes yn y Deyrnas Unedig ym mis Awst 2015.

Ronnie Alexander (Gorffennaf 2017 ymlaen)

Roedd Ronnie Alexander yn Brif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn Llywodraeth Cymru tan 2013, pan adawodd i fynd ar drywydd amrywiaeth o ddiddordebau eraill. Mae’n cael ei gyflogi ar hyn o bryd gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr fel Eiriolwr Defnyddwyr, a chan yr Asiantaeth Safonau Bwyd fel aelod o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru sy’n benodiad gan y Gweinidog.
Yn ogystal, mae wedi cael ei benodi’n Gadeirydd Annibynnol Pwyllgor Safonau Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ac mae’n aelod o Fwrdd Gofal Hafod sy’n rhan o Gymdeithas Tai Hendre. Mae Gofal Hafod yn darparu gwasanaethau gofal a chymorth i fwy na 1000 o bobl yng Nghymru.

Roedd gyrfa Ronnie yn y gwasanaeth sifil yn rhychwantu dros 20 mlynedd, ac roedd newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd yn ddiddordebau penodol ganddo. Cyn hynny bu’n gweithio i nifer o awdurdodau lleol yn Lloegr a Gogledd Iwerddon mewn meysydd fel gwasanaethau cymorth strategol a gorfodi. Mae ganddo hanes sylweddol o ymgysylltu â’r cyhoedd, gweithwyr proffesiynol a gwleidyddion ar bob lefel i ddylanwadu ar bolisi.
Cadarnhaodd Comisiwn y Cynulliad benodiad Ronnie i’r Bwrdd ym mis Mehefin 2017. Cymerodd ei le ar y Bwrdd ym mis Gorffennaf 2017.

Trevor Reaney

Penodwyd Trevor Reaney yn Glerc a Phrif Weithredwr Cynulliad Gogledd Iwerddon ym mis Awst 2008 tan iddo ymddeol ym mis Mehefin 2016. Dechreuodd Trevor ei yrfa yn y diwydiant lletygarwch, ac mae wedi dal nifer o swyddi rheoli yn y sector preifat a chyhoeddus. Cyn ymuno â’r Cynulliad, bu Trevor yn gweithio fel Prif Weithredwr Bwrdd Plismona Gogledd Iwerddon o fis Ionawr 2004. Cyn hynny, roedd yn Brif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Craigavon, rhwng 1996 a 2003.
Mae Trevor yn aelod neu’n dal swydd gyda nifer o sefydliadau:
Cymrawd yn y Sefydliad Rheoli
Ymddiriedolwr a Dirprwy Gadeirydd Buttle UK (elusen plant)
Ymddiriedolwr Tree Aid (elusen ddatblygu ryngwladol).

Michael Redhouse

Ar hyn o bryd, Michael Redhouse yw Pennaeth EMES Consulting, sef cwmni a sefydlodd yn 2002 sy’n helpu llawer o sefydliadau mawr gyda materion taliadau a buddion. Graddiodd Michael mewn mathemateg o’r Brifysgol Agored, ac mae ei yrfa wedi cynnwys cyfnodau fel Partner yn Ernst and Young a Chyfarwyddwr Polisi Cyflogaeth yn Diageo. Ar hyn o bryd, mae Michael yn gwasanaethu fel Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth APEX, sy’n cefnogi troseddwyr sy’n dychwelyd i’r gwaith, ac mae’n Gadeirydd Ymddiriedolwyr Hosbis St Luke yn Harrow.
Mae Michael yn Aelod o’r Corff Adolygu Athrawon Ysgol (STRB), sy’n edrych ar gyflogau, dyletswyddau proffesiynol ac amser gweithio athrawon ysgol yng Nghymru a Lloegr, ac sy’n atebol i’r Ysgrifennydd Gwladol.

Y Fonesig Jane Roberts

Mae gan y Fonesig Jane Roberts gefndir eang ym maes llywodraeth leol ac iechyd. Roedd Jane yn Arweinydd Cyngor Camden rhwng 2000 a 2005, gan wasanaethu fel cynghorydd am 16 mlynedd. Bu’n cadeirio Comisiwn y Cynghorwyr ar gyfer yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol rhwng 2007 a 2009, ac ar hyn o bryd mae’n gadeirydd y felin drafod, y Rhwydwaith Llywodraeth Leol newydd.
Mae Jane bellach yn Gymrawd Ymchwil mewn Arweinyddiaeth Gyhoeddus yn Ysgol Fusnes y Brifysgol Agored. Yn broffesiynol, mae Jane yn feddyg a than fis Mehefin 2016, bu’n gweithio fel ymgynghorydd ysbyty ym maes Seiciatreg Plant a’r Glasoed. Roedd yn Gyfarwyddwr Meddygol ac yna’n Gyfarwyddwr Ansawdd a Pherfformiad yn Ymddiriedolaeth Gofal Sylfaenol Islington.

Mae gan Jane ystod eang o brofiad anweithredol yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, yn bennaf yn ymwneud ag iechyd, addysg, polisi cyhoeddus a moeseg. Roedd yn un o Gyfarwyddwyr Anweithredol Ofsted rhwng 2006 a 2011 ac yn Gadeirydd Parenting UK rhwng 2006 a 2012. Mae‘n aelod o gorff llywodraethu Sefydliad Polisi Cyhoeddus Cymru.
Mae Jane wedi ysgrifennu nifer o bapurau academaidd a adolygwyd gan gymheiriaid ym maes pediatreg a seiciatreg, a hefyd mae wedi cyd-olygu’r llyfr “The Politics of Attachment” (1996) a hi hefyd yw awdur “Losing Political Office” (2017).

Aelodau blaenorol y Bwrdd

Roger Williams CBE (Medi 2015 – Mai 2016)

Mae gan Roger Williams CBE gyfoeth o brofiad ym maes gwasanaeth cyhoeddus ac mae wedi bod yn lladmerydd dros bobl ac achosion lleol ers dros dri degawd.
Ganed Roger Williams yng Nghrucywel, ac mae’n dal i fyw yn y ffermdy o’r unfed ganrif ar bymtheg ger Aberhonddu lle cafodd ei fagu. Ym 1969, ar ôl graddio mewn Gwyddorau Naturiol yng Ngholeg Selwyn, Caergrawnt, dechreuodd Roger ei yrfa fel ffermwr da byw ar fferm y teulu – gyrfa a barhaodd nes iddo gael ei ethol yn 2001.
Yng nghanol y 1980au, cafodd ei ethol yn Gadeirydd cangen Brycheiniog a Sir Faesyfed o Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr. Daeth yn Gadeirydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ym 1990 ac yn aelod o Fwrdd Datblygu Cymru Wledig rhwng 1991 a 1999. Ym 1981, daeth yn gynghorydd Sir, yn gyntaf i’r SDP ac yna i’r Democratiaid Rhyddfrydol. Ar ôl ugain mlynedd o wasanaeth ar Gyngor Sir Powys, etholwyd Roger yn AS dros Frycheiniog a Sir Faesyfed yn 2001 tan fis Mawrth 2015.
Yn ystod ei gyfnod yn y Senedd, bu’n gwasanaethu mewn swyddi amrywiol gan gynnwys Ysgrifennydd Gwladol yr Wrthblaid ar Gymru, Llefarydd Materion Gwledig yr Wrthblaid a Dirprwy Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.
Ym mis Mai 2016, ymddiswyddodd Roger Williams o’i rôl ar y Bwrdd i ddilyn diddordebau gwleidyddol.

Bwrdd Taliadau 2010 – 2015

Sandy Blair CBE DL (Cadeirydd Medi 2013 – Medi 2015, aelod o’r Bwrdd Medi 2010 – Medi 2013)

Mae Sandy yn gyn-gyfarwyddwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (ymddeolodd yn 2004). Bu’n brif weithredwr awdurdod lleol am 16 mlynedd cyn ei benodi i Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, ac ef oedd Llywydd Cymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch-reolwyr Awdurdodau Lleol Cymru (SOLACE) rhwng 1999 a 2000. Mae wedi cael ei gyflogi mewn nifer o swyddi cyhoeddus, gan gynnwys bod yn gyfarwyddwr anweithredol yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Mae’n gadeirydd Bwrdd Cyllid Esgobaeth Mynwy, yn Ymddiriedolwr Sefydliad Bevan a Growing Space, yn Is-lywydd Clwb Busnes Caerdydd ac mae ganddo nifer o rolau ar Gorff Llywodraethu a Chorff Cynrychiolwyr yr Eglwys yng Nghymru. Mae wedi bod yn aelod o Bwyllgorau Taliadau UWIC a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Mary Carter

Ymddeolodd Mary o fod yn bartner gyda KPMG ym mis Medi 2008. Mae’n gyn-aelod o Gorff Adolygu Cyflogau’r Lluoedd Arfog, sy’n gwneud argymhellion i’r Prif Weinidog a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn ar gyflog, lwfansau digolledu a thaliadau’r fyddin ac mae’n Ymgynghorydd Lleyg ar gyfer Bwrdd Rheoli Strategol MAPPA (Cytundebau Aml-asiantaeth i Ddiogelu’r Cyhoedd) yng Ngwlad yr Haf. Mae’n gyfreithwraig sydd wedi arbenigo ers dros 25 mlynedd yn cynghori cwmnïau yn y DU a thu hwnt ynghylch cyflogau a chymhellion ariannol ar gyfer cyfarwyddwyr/uwch-reolwyr a materion rheoli a threthu cysylltiedig.

Stuart Castledine

Cyfrifydd siartredig sydd wedi dal nifer o swyddi ariannol a rheoli cyffredinol yn y sector yswiriant a bancio cyn dod yn Gyfarwyddwr Gwasanaethau Ariannol cyntaf Tesco. Yn ddiweddarach, mae Stuart wedi ymgymryd ag amrywiaeth o ddyletswyddau heriol yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat, gan helpu i sefydlu cyd-fentrau a chynghreiriau sylweddol yn ogystal â bod yn llwyddiannus fel cyfarwyddwr wrth wrthdroi sefydliadau sy’n methu. Bu Stuart yn gyfarwyddwr anweithredol ac yn gadeirydd Pwyllgor Archwilio Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru rhwng 2010 a 2014.

Yr Athro Monojit Chatterji

Mae’n academydd a chanddo brofiad sylweddol o bolisi cyhoeddus, ac mae wedi cyhoeddi gwaith ymchwil mewn sawl maes, gan gynnwys y ffactorau sy’n pennu cyflogau yn y sector cyhoeddus.  Yn ei rôl gyhoeddus arall, mae’n aelod o Bwyllgor Llefarydd Tŷ’r Cyffredin ar gyfer yr Awdurdod Safonau Seneddol Annibynnol. Mae’n Gymrawd ac yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Economeg yng Ngholeg Sidney Sussex, Caergrawnt, yn Gyfarwyddwr Astudiaethau Economeg yn Neuadd y Drindod, Caergrawnt, ac yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol Dundee.

Mae’r Athro Chatterji yn gyn-gadeirydd Cydgyngor Cenedlaethol Gwasanaethau Tân ac Argyfwng y DU (corff negodi cyflogau) ac mae wedi bod yn aelod o’r Corff Adolygu Athrawon Ysgol, sy’n gwneud argymhellion i’r Prif Weinidog a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg a Sgiliau ynghylch cyflogau, amodau, a threfniadau llywodraethu ar gyfer athrawon a phenaethiaid ysgol yng Nghymru a Lloegr. Mae’n gyn-aelod o Grŵp Economegwyr, Swyddfa Economeg y Gweithlu, sy’n trafod materion trawsbynciol o ran cyflogau yn y sector cyhoeddus.

Yr Athro Laura McAllister (Aelod o’r Bwrdd Gorffennaf 2014 – Medi 2015)

Mae Laura McAllister yn Athro Llywodraethu yn Ysgol Reoli Prifysgol Lerpwl ac mae’n arbenigwr ar ddatganoli. Roedd Laura yn aelod o Gomisiwn Richard ar Bwerau a Threfniadau Etholiadol ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2001-04), a rhoddodd gyngor ymchwil i’r Panel Annibynnol ar Gyflogau a Chymorth i Aelodau’r Cynulliad yn 2008-09. Laura oedd cadeirydd y Grŵp Arbenigwyr ar Amrywiaeth mewn Llywodraeth Leol (2013-2014).

Mae’n gyn-chwaraewr rhyngwladol ac yn gyn-gapten tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru sydd wedi ennill 24 o gapiau, ac mae Laura yn Gadeirydd Chwaraeon Cymru (Cyngor Chwaraeon Cymru gynt). Mae’n Aelod o Fwrdd UK Sport, sef asiantaeth y Llywodraeth ar gyfer chwaraeon Olympaidd a Pharalympaidd, ac yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru. Mae’n Ymddiriedolwr y Sefydliad Materion Cymreig, yn ogystal â bod yn aelod o Bwyllgor Cynghori Cymru y Cyngor Prydeinig.

Y Gwir Anrhydeddus Syr George Reid
(Cadeirydd Medi 2010 – Medi 2013 pan ymddiswyddodd o’r Bwrdd)

Gwleidydd, newyddiadurwr ac academydd o’r Alban. Cafodd ei urddo’n farchog yn 2012. Mae’n Gyfrin Gynghorydd, yn gyn-Aelod Seneddol, yn gyn-Aelod o Senedd yr Alban, ac yn gyn-Lywydd Senedd yr Alban a Chadeirydd ei Chorff Corfforaethol.  Ef yw Arglwydd Raglaw Clackmannanshire.  Bu’n gweithio am 15 mlynedd mewn rhyfeloedd a thrychinebau fel cyfarwyddwr y Groes Goch Ryngwladol/y Cilgant Coch.  Yn ystod ei gyfnod fel Cadeirydd, roedd ei benodiadau’n cynnwys: Comisiynydd Etholiadol y DU ac Athro gwadd ym Mhrifysgol Glasgow a Phrifysgol Stirling.   Arweiniodd adolygiadau strategol o lywodraethiant yng Nghynulliad Gogledd Iwerddon ac Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Alban.