Mae’r Bwrdd Taliadau yn gyfrifol am bennu cyflogau, pensiynau a lwfansau Aelodau o’r Senedd a staff cymorth Aelodau.

Ar 6 Mai, daeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Senedd Cymru, a chyfeirir at y sefydliad yn gyffredin fel y Senedd. O ganlyniad, mae cyfeiriadau yn y ddogfen hon yn adlewyrchu’r newid enw, ac yn cyfeirio at y sefydliad fel y ‘Cynulliad’ mewn cyd-destun hanesyddol (cyn 6 Mai 2020) ac fel y ‘Senedd’ ar ôl hynny

Mae’r rheolau sy’n ymwneud â’r hyn y mae ganddynt hawl i’w hawlio wedi’u cynnwys yn y Penderfyniad. Ceir crynodeb isod o benodau’r Penderfyniad:

Pennod 1 – Egwyddorion cymorth ariannol: Dylai’r cymorth ariannol a’r taliadau i Aelodau gefnogi pwrpas strategol y Senedd a hwyluso gwaith ei Aelodau; rhaid i benderfyniadau fod yn briodol yng nghyd-destun enillion yng Nghymru ac amgylchiadau ariannol ehangach Cymru; a rhaid i’r system cymorth ariannol i’r Aelodau fod yn gadarn, yn glir, yn dryloyw, yn gynaliadwy a rhoi gwerth am arian i’r trethdalwr.

Pennod 2 – Rheolau cyflwyno hawliadau: Rheolau â’r nod o ategu’r egwyddorion sy’n sail i ad-dalu treuliau.

Pennod 3 – Taliadau Aelodau: Mae hyn yn cynnwys y cyflog y mae gan holl Aelodau a Deiliaid Swyddi yn y Senedd a Llywodraeth Cymru hawl i’w gael a manylion am eu cynllun pensiwn.

Pennod 4 – Gwariant ar Lety Preswyl: Y swm y gellir ei ad-dalu i Aelodau am aros dros nos i ffwrdd o’u prif gartrefi mewn cysylltiad â’u rôl fel Aelod o’r Senedd. Mae’r swm hwn yn dibynnu a yw eu prif gartref yn yr ardal fewnol, ryngol neu allanol.

Pennod 5 – Siwrneiau’r Aelodau: Mae’r bennod hon yn ymdrin â’r mathau o siwrneiau y mae’r Aelodau yn eu gwneud ar fusnes y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys siwrneiau gan bartneriaid, plant a staff yr Aelodau.

Pennod 6 – Costau swyddfa: Lwfans i ad-dalu i Aelodau gostau rhesymol sy’n gysylltiedig â chynnal swyddfa ac ymgysylltu ag etholwyr.

Pennod 7 – Cymorth ar gyfer Aelodau’r Cynulliad: Costau gwariant staffio er mwyn galluogi’r Aelod i gyflawni ei ddyletswyddau fel Aelod.

Pennod 8 – Cymorth ar gyfer Pleidiau Gwleidyddol: Cymorth ar gyfer pleidiau ac Aelodau unigol i gyflawni eu gwaith yn y Senedd.

Pennod 9 – Aelodau sy’n gadael y swydd: Helpu’r rhai nad ydynt yn Aelodau mwyach i gwblhau unrhyw waith a oedd ar y gweill ar yr adeg iddynt beidio â bod yn Aelodau.

Rhaid i newidiadau i’r Penderfyniad fod yn destun ymgynghoriad â’r rhai y mae’n debygol y bydd ei benderfyniad yn effeithio arnynt.

Y gwaith diweddaraf

Adolygiad blynyddol o’r Penderfyniad 

Mae’r Bwrdd yn trafod yn rheolaidd a oes angen newidiadau i’r Penderfyniad cyn y flwyddyn ariannol nesaf er mwyn sicrhau bod y pecyn taliadau’n ddigonol. Yn dilyn y cyfarfod yn mis Ionawr 2019, ymgynghorodd y Bwrdd ar y canlynol ar gyfer Penderfyniad 2019-20:

  • cynyddu’r lwfans Gwariant Llety Preswyl ar gyfer Aelodau ardal allanol gan 2.4 y cant yn unol â’r gyfradd mynegai prisiau defnyddwyr ar gyfer Medi 2018.
  • cynyddu’r lwfans Gwariant Llety Preswyl ar gyfer Aelod ardal ganolradd i £6,840 y flwyddyn ac i roi eglurhad ar y defnydd deuol o’r lwfans.

Bydd y Bwrdd yn trafod yr ymatebion yn ei gyfarfod ym mis Mawrth.

Effeithiolrwydd y Penderfyniad

Yn 2017, cyhoeddodd y Bwrdd arolwg i holl Aelodau’r Cynulliad a staff cymorth Aelodau’r Cynulliad yn ceisio eu barn am effeithiolrwydd y Penderfyniad. Caiff y canlyniadau eu defnyddio gan y Bwrdd i lywio ei waith yn y dyfodol ar y Penderfyniad. Cyhoeddwyd crynodeb o’r canlyniadau yn adroddiad blynyddol y Bwrdd 2017-18.