Polisi Preifatrwydd

Mae’r datganiad isod yn rhoi trosolwg cyffredinol o’r ffordd y byddwn yn trin y wybodaeth a roddir gennych.

Pwy ydym ni

Y Bwrdd yw rheolydd data’r wybodaeth a roddir gennych, a bydd yn sicrhau y caiff y wybodaeth hon ei diogelu a’i defnyddio yn unol â deddfwriaeth diogelu data.

Pam rydym yn casglu’r wybodaeth hon

Caiff y sylwadau a gyflwynir gennych eu defnyddio er mwyn llywio adolygiad y Bwrdd o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad.

Beth fyddwn ni’n ei wneud â’r wybodaeth hon

Bydd aelodau’r Bwrdd ac ysgrifenyddiaeth y Bwrdd (cyflogeion Comisiwn y Cynulliad) sy’n rhan o’r ymgynghoriad yn gweld yr holl sylwadau a gyflwynir. Caiff eich gwybodaeth ei chadw ar rwydwaith TGCh Comisiwn y Cynulliad (sy’n cynnwys gwasanaethau cwmwl trydydd parti a ddarperir gan Microsoft). Mae unrhyw ddata a drosglwyddir gan Microsoft y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd yn dod o dan gymalau contractiol lle mae Microsoft yn sicrhau bod data personol yn cael eu trin yn unol â deddfwriaeth Ewropeaidd.

Cyhoeddi sylwadau

Mae’n bosibl y bydd y Bwrdd yn cyhoeddi’r sylwadau a gyflwynir gennych i’r ymgynghoriad hwn, yn rhannol neu’n llawn, ar wefan y Bwrdd. Mae hefyd yn bosibl y bydd yn cyhoeddi darnau o’r sylwadau a gyflwynir gennych mewn dogfennau a gaiff eu llunio ar ôl yr ymgynghoriad a’u cyhoeddi ar wefan y Bwrdd. Bydd sylwadau a gaiff eu cyflwyno a’u cyhoeddi ar wefan y Bwrdd yn parhau i fod ar gael i’r cyhoedd.

Rhowch wybod inni pe bai’n well gennych i ni beidio â chyhoeddi’r sylwadau a gyflwynir gennych, neu ddarnau ohonynt.

Os bydd y Bwrdd yn cyhoeddi sylwadau a gyflwynwyd gennych ar ran sefydliad, bydd yn cynnwys eich enw chi, teitl eich swydd, ac enw’r sefydliad gyda’ch sylwadau. Os bydd yn cyhoeddi sylwadau a roddwyd gennych chi’n bersonol, dim ond os ydych wedi gofyn i ni gyhoeddi eich enw y byddwn yn gwneud hynny.

Am faint o amser y byddwn yn cadw eich gwybodaeth

Caiff yr ymatebion eu cadw nes i’r Bwrdd orffen yr ymgynghoriad ac unrhyw waith dilynol yn y meysydd a amlinellir yn y ddogfen hon. Rhagwelir y bydd hyn am y cyfnod y bydd y Penderfyniad sy’n destun yr ymgynghoriad hwn mewn grym, i helpu i lywio adolygiadau blynyddol o’r Penderfyniad.

Cysylltu â chi

Mae’n bosibl y bydd y Bwrdd yn defnyddio’r manylion cyswllt a roddir gennych i gysylltu â chi mewn perthynas â’r ymgynghoriad hwn a’r sylwadau a gyflwynwyd gennych, ac unrhyw waith ychwanegol a wneir fel rhan o’r adolygiad hwn. Wrth ymateb i’r ymgynghoriad, rhowch wybod i ni a ydych am i ni gadw’ch manylion cyswllt a chysylltu â chi at y dibenion hyn. Os penderfynwch eich bod yn fodlon i ni barhau i gysylltu â chi, cewch roi gwybod i ni, ar unrhyw adeg, nad ydych am i ni wneud hynny mwyach.

Ceisiadau am wybodaeth a wneir i Gomisiwn y Cynulliad

Os gwneir cais am wybodaeth o dan ddeddfwriaeth mynediad at wybodaeth, mae’n bosibl y bydd angen datgelu’r wybodaeth a gawsom gennych yn llawn neu’n rhannol. Gall hyn gynnwys gwybodaeth a gafodd ei dileu o’r blaen gan y Bwrdd at ddibenion cyhoeddi. Dim ond os yw’n ofynnol yn ôl y gyfraith y bydd y Bwrdd yn gwneud hynny.

Eich hawliau

Caiff eich data personol eu prosesu er mwyn i’r Bwrdd ymgymryd â thasg er budd y cyhoedd. Os hoffech:

  • arfer unrhyw un o’r hawliau sydd gennych o dan y ddeddfwriaeth (megis yr hawl i ofyn am gael mynediad at eich data eich hun);
  • gofyn cwestiwn; neu
  • gwyno am sut y defnyddiwyd eich gwybodaeth;

cysylltwch â’r ysgrifenyddiaeth.

Gallwch hefyd gwyno wrth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn credu nad ydym wedi defnyddio eich gwybodaeth yn unol â’r gyfraith. Ceir manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar ei gwefan: www.ico.org.uk.