Yn dilyn ei gyfarfod ar 25 Ionawr, cytunodd y Bwrdd i ymgynghori ar nifer o faterion a godwyd fel rhan o’i adolygiad blynyddol o’r Penderfyniad. Roedd y cynigion yn cynnwys:

  • codi cyflogau’r staff cymorth ar gyfer 2018-19 2.3 y cant yn unol â ffigurau dros dro 2017 ar gyfer enillion canolrifol yr Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion yng Nghymru.
  • cynyddu’r lwfans costau swyddfa 5 y cant yn unol â chyfradd y Mynegai Prisiau Defnyddwyr ar gyfer mis Medi 2017 ac ymdrin â’r costau ychwanegol y disgwylir i’r Aelodau eu hariannu o’u cyllideb;
  • cynnig lwfans heb derfyn uchaf a gaiff ei gyfyngu i’r meini prawf a ddefnyddir ar hyn o bryd i ganiatáu i’r Aelodau roi argymhellion diogelwch ar waith.
  • cynnal y lwfans presennol ar gyfer Aelodau ardal allanol, sef £9,200 y flwyddyn/£775 fesul mis calendr, yr uchafswm ar gyfer gwaith atgyweirio hanfodol, sef £882 y flwyddyn a’r uchafswm costau rhent ar gyfer Aelodau â dibynyddion, sef £120 y mis.

Penderfyniad

Trafododd y Bwrdd yr ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad yn ei gyfarfod ym mis Mawrth a chytunodd i roi’r newidiadau uchod ar waith o 1 Ebrill 2018.