Yn ei gyfarfod ar 21 Mawrth, cynhaliodd y Bwrdd ei drydedd ystyriaeth o’r materion a godwyd yn ystod rhan gyntaf ei adolygiad o’r Penderfyniad ar gyfer y Chweched Cynulliad. Mae’r rhan hon yn canolbwyntio ar y penodau yn y Penderfyniad ynghylch Gwariant ar Lety Preswyl, Siwrneiau’r Aelodau a Chostau Swyddfa.

Mae’r Bwrdd wedi nodi nifer o feysydd yn y penodau hyn lle mae o’r farn y gall fod angen newidiadau i’r darpariaethau presennol. Ceir manylion llawn am gynigion y Bwrdd yn y ddogfen ymgynghori.

Daeth yr ymgynghoriad i ben ddydd Gwener 7 Mehefin 2019.

Bydd y Bwrdd yn trafod yr ymatebion yn ei gyfarfod nesaf.