Cylch Gwaith y Bwrdd Taliadau

Mae'r Bwrdd yn gorff statudol annibynnol sy'n gyfrifol am y canlynol:

Cyflog

Sicrhau bod gan Aelodau'r Senedd lefel o dâl sy'n adlewyrchu cymhlethdod a phwysigrwydd eu gwaith, a sicrhau nad yw'r lefel honno'n rhwystro unigolion, am resymau ariannol, rhag ceisio cael eu hethol i'r Cynulliad.

Adnoddau

Sicrhau bod gan Aelodau'r Senedd adnoddau digonol i'w galluogi i gyflawni eu swyddogaethau.

Atebolrwydd

Sicrhau uniondeb, atebolrwydd, gwerth am arian a thryloywder o ran gwario arian cyhoeddus.

Darllen mwy

Gwybodaeth fanwl am y Bwrdd a'i swyddogaethau.

Aelodau'r Bwrdd

Cyfarfu'r Bwrdd cyfredol am y tro cyntaf ar 17 Medi 2015. Hwn yw ail Fwrdd Taliadau Senedd Cymru. Mae aelodau’r Bwrdd yn cael eu penodi gan Gomisiwn y Senedd am gyfnod penodol o bum mlynedd.

Y Fonesig Dawn Primarolo

Cadeirydd

Y Fonesig Dawn Primarolo DBE oedd yr Aelod Seneddol dros Dde Bryste o 1987 tan 2015. Roedd yn Weinidog Gwladol o fis Mehefin 1997 tan fis Mai 2010 ac yn Ddirprwy Llefarydd yn Nhŷ'r Cyffredin.

Ronnie Alexander

Ronnie Alexander oedd Prif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn Llywodraeth Cymru tan 2013. Mae'n cael ei gyflogi ar hyn o bryd gan y Cyngor Defnyddwyr Dŵr fel Eiriolwr Defnyddwyr, a chan yr Asiantaeth Safonau Bwyd fel aelod o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru, sef penodiad gan y Gweinidog.

Trevor Reaney

Mae Trevor Reaney wedi gwasanaethau fel Prif Weithredwr Cyngor Bwrdeistref Craigavon, Prif Weithredwr Bwrdd Plismona Gogledd Iwerddon ac fel Clerc a Phrif Weithredwr Cynulliad Gogledd Iwerddon o 2008 tan 2016.

Michael Redhouse

Ar hyn o bryd, Michael Redhouse yw Prif swyddog EMES Consulting, a sefydlwyd ganddo yn 2002. Yn ystod ei yrfa, mae wedi treulio cyfnod fel Partner yn Ernst and Young, ac ar hyn o bryd mae'n un o ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth APEX, ac ef yw Cadeirydd Ymddiriedolwyr Hosbis St. Luke yn Harrow.

Dame Jane Roberts

Y Fonesig Jane Roberts oedd Arweinydd Cyngor Camden rhwng 2000 a 2005, a bu'n gynghorydd am 16 mlynedd. Yn broffesiynol, mae Jane yn feddyg a than fis Mehefin 2016, bu’n gweithio fel ymgynghorydd ysbyty ym maes Seiciatreg Plant a’r Glasoed.

Y Penderfyniad

Mae'r rheolau am yr hyn y mae gan Aelodau'r Senedd yr hawl i wneud cais amdano i'w cael yn y 'Penderfyniad'. Mae'n cynnwys penodau am:
Egwyddorion cymorth ariannol

Egwyddorion cymorth ariannol

Rhaid i'r system cymorth ariannol i'r Aelodau fod yn gadarn, yn glir, yn dryloyw ac yn gynaliadwy, a rhaid iddi gynnig gwerth am arian i'r trethdalwr.

Taliadau Aelodau

Taliadau Aelodau

Mae hyn yn cynnwys y cyflog y mae gan holl Aelodau'r Cynulliad a Deiliaid Swyddi yn y Cynulliad a Llywodraeth Cymru hawl i'w gael a manylion am eu cynllun pensiwn.

Llety Preswyl

Llety Preswyl

Y swm y gellir ei ad-dalu i Aelodau'r Senedd am aros dros nos i ffwrdd o'u prif gartrefi mewn cysylltiad â'u rôl fel Aelod Senedd.


Teithiau’r Aelodau

Teithiau’r Aelodau

Mae'r bennod hon yn ymdrin â'r mathau o siwrneiau y mae'r Aelodau yn eu gwneud ar fusnes y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys siwrneiau gan bartneriaid, plant a staff yr Aelodau.

Costau swyddfa

Costau swyddfa

Lwfans i ad-dalu i Aelodau gostau rhesymol sy'n gysylltiedig â chynnal swyddfa ac ymgysylltu ag etholwyr.

Darllen y Penderfyniad llawn

Darllen y Penderfyniad llawn

Cyhoeddwyd y Penderfyniad diweddaraf ar Dâl a Lwfansau Aelodau ym mis Mai 2018.Y newyddion diweddaraf

Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2019-20

Mae’r Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2019-20. Mae’r adroddiad yn amlinellu gwaith a phenderfyniadau’r Bwrdd yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf. Mae copi o’r adroddiad ar gael yma.