Cylch Gwaith y Bwrdd Taliadau

Mae'r Bwrdd yn gorff statudol annibynnol sy'n gyfrifol am y canlynol:

Cyflog

Sicrhau bod gan Aelodau'r Senedd lefel o dâl sy'n adlewyrchu cymhlethdod a phwysigrwydd eu gwaith, a sicrhau nad yw'r lefel honno'n rhwystro unigolion, am resymau ariannol, rhag ceisio cael eu hethol i'r Cynulliad.

Adnoddau

Sicrhau bod gan Aelodau'r Senedd adnoddau digonol i'w galluogi i gyflawni eu swyddogaethau.

Atebolrwydd

Sicrhau uniondeb, atebolrwydd, gwerth am arian a thryloywder o ran gwario arian cyhoeddus.

Darllen mwy

Gwybodaeth fanwl am y Bwrdd a'i swyddogaethau.

Aelodau'r Bwrdd

Cyfarfu'r Bwrdd cyfredol am y tro cyntaf ar 23 Medi 2020. Hwn yw trydydd Bwrdd Taliadau Senedd Cymru. Mae aelodau’r Bwrdd yn cael eu penodi gan Gomisiwn y Senedd am gyfnod penodol o bum mlynedd.

Dr Elizabeth Haywood

Cadeirydd

Mae Elizabeth ar hyn o bryd yn aelod o Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru, Grŵp Hendre a’r elusen Leonard Cheshire. Mae’n cadeirio Pwyllgor Rheoli Perygl Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru, ac mae’n aelod o Bwyllgor Archwilio a Risg a Phwyllgor Taliadau Leonard Cheshire. Cyn hynny, roedd hi’n aelod o Fwrdd Scottish Power Energy Networks ac yn aelod annibynnol o Fwrdd Taliadau Swyddfa Archwilio Cymru, a hi oedd Cadeirydd cyntaf WCVA Services Ltd. Mae hi hefyd wedi cadeirio Tasglu Gweinidogol Llywodraeth Cymru ar gyfer Dinas-ranbarthau.
Treuliodd ei gyrfa gynnar yn Senedd Ewrop ac Awdurdod Datblygu Cymru, cyn iddi gael ei phenodi’n Gyfarwyddwr CBI Cymru, yna’n Gyfarwyddwr Cyfathrebu Cymdeithas y Cwmnïau Trenau ac yna fe redodd gwmni chwilio am uwch-swyddogion yng Nghaerdydd a Llundain.
Mae ganddi radd o Brifysgol Caerdydd, PhD a doethuriaeth er anrhydedd gan Abertawe, a hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Cymraes y Flwyddyn, ac mae’n Gymrawd Mygedol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.
Cafodd Elizabeth ei phenodi’n Gadeirydd Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd ym mis Mehefin 2020.

Ronnie Alexander

Mae Ronnie yn gyn-Brif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd i Lywodraeth Cymru. Mae’n Eiriolwr Defnyddwyr i’r Cyngor Defnyddwyr Dŵr ac mae’n aelod o Bwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru. Yn ogystal, mae Ronnie yn Gyfarwyddwr Anweithredol i Estyn, ef yw Cadeirydd Annibynnol y Pwyllgor Safonau yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ac mae’n aelod o’r Pwyllgorau Safonau ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Chyngor Bro Morgannwg. Mae hefyd yn cadeirio’r Panel Taliadau Annibynnol ar Lwfansau Aelodau ar gyfer Cyngor Caerfaddon a Gogledd-ddwyrain Gwlad yr Haf ac mae’n Aelod Panel dros Gyngor Dinas Bryste.
Roedd gan Ronnie yrfa yn y gwasanaeth sifil am dros 20 mlynedd, ac roedd newid hinsawdd a chynaliadwyedd yn ddiddordebau penodol ganddo. Cyn hynny bu’n gweithio i nifer o awdurdodau lleol yng Ngogledd Iwerddon a Lloegr mewn meysydd fel gorfodi a gwasanaethau cymorth strategol. Mae ganddo hanes sylweddol o ymgysylltu â’r cyhoedd, gweithwyr proffesiynol a gwleidyddion ar bob lefel i ddylanwadu ar bolisi.
Cadarnhaodd Comisiwn y Cynulliad benodiad Ronnie i’r Bwrdd ym mis Mehefin 2017. Cymerodd ei le ar y Bwrdd ym mis Gorffennaf 2017.

Michael Redhouse

Ar hyn o bryd, Michael Redhouse yw Pennaeth EMES Consulting, sef cwmni a sefydlwyd ganddo yn 2002 i helpu llawer o sefydliadau mawr gyda materion taliadau a buddion. Graddiodd Michael mewn mathemateg o’r Brifysgol Agored, ac mae ei yrfa wedi cynnwys cyfnodau fel Partner yn Ernst and Young a Chyfarwyddwr Polisi Cyflogaeth yn Diageo. Mae Michael wedi bod yn Ymddiriedolwr i Ymddiriedolaeth APEX, sy’n cefnogi troseddwyr sy’n dychwelyd i’r gwaith, ac mae wedi bod yn Gadeirydd Ymddiriedolwyr i Hosbis St Luke yn Harrow.
Mae Michael yn Aelod o’r Corff Adolygu Athrawon Ysgol (STRB), sy’n edrych ar gyflogau, dyletswyddau proffesiynol ac amser gweithio athrawon ysgol yng Nghymru a Lloegr, ac sy’n atebol i’r Ysgrifennydd Gwladol.
Mae Michael wedi bod yn aelod o’r Bwrdd Taliadau Annibynnol er 2015.

Dame Jane Roberts

Y Penderfyniad

Mae'r rheolau am yr hyn y mae gan Aelodau'r Senedd yr hawl i wneud cais amdano i'w cael yn y 'Penderfyniad'. Mae'n cynnwys penodau am:
Egwyddorion cymorth ariannol

Egwyddorion cymorth ariannol

Rhaid i'r system cymorth ariannol i'r Aelodau fod yn gadarn, yn glir, yn dryloyw ac yn gynaliadwy, a rhaid iddi gynnig gwerth am arian i'r trethdalwr.

Taliadau Aelodau

Taliadau Aelodau

Mae hyn yn cynnwys y cyflog y mae gan holl Aelodau'r Cynulliad a Deiliaid Swyddi yn y Cynulliad a Llywodraeth Cymru hawl i'w gael a manylion am eu cynllun pensiwn.

Llety Preswyl

Llety Preswyl

Y swm y gellir ei ad-dalu i Aelodau'r Senedd am aros dros nos i ffwrdd o'u prif gartrefi mewn cysylltiad â'u rôl fel Aelod Senedd.


Teithiau’r Aelodau

Teithiau’r Aelodau

Mae'r bennod hon yn ymdrin â'r mathau o siwrneiau y mae'r Aelodau yn eu gwneud ar fusnes y Senedd. Mae hefyd yn cynnwys siwrneiau gan bartneriaid, plant a staff yr Aelodau.

Costau swyddfa

Costau swyddfa

Lwfans i ad-dalu i Aelodau gostau rhesymol sy'n gysylltiedig â chynnal swyddfa ac ymgysylltu ag etholwyr.

Darllen y Penderfyniad llawn

Darllen y Penderfyniad llawn

Cyhoeddwyd y Penderfyniad diweddaraf ar Dâl a Lwfansau Aelodau ym mis Mai 2018.Y newyddion diweddaraf

Nodiadaw’r Cyfarfod -10 Rhagfyr 2020

Cyfarfu Bwrdd Taliadau Annibynnol y Senedd ar 10 Rhagfyr 2020. Mae’r canlynol yn grynodeb o’i drafodaethau a’i benderfyniadau.  Covid-19  Adolygodd y Bwrdd y defnydd o’r lwfansau ychwanegol a roddwyd i’r Aelodau yn ystod pandemig Covid-19. Mae’r Darllen Mwy